عقل سرخ http://dinblog.mihanblog.com 2017-09-24T16:53:00+01:00 text/html 2017-09-19T13:49:24+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح سنگ و شمع http://dinblog.mihanblog.com/post/362 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.blogfa.com/photo/a/ashkeshame.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من</span><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> غلط کردم اگر بر سر غم داد زدم؛ &nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سر کشی می کنم و سنگدلی هم بلدم!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در غمت سوخت و چون موم شد آن سرکش&nbsp;ِ سنگ &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; </font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;اینک آن شمع که صد شعله به سر می کشدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا سحر سوختم از دود دل و اشک شدم &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;عاقبت غصه و این آب شدن می کُشدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">طول غم با گله از "عمر" بپرسیدم و گفت: &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;اشک شمعی که در این شعله به پا می چکدم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر دم از کوی تو تا محبس بی روزنه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; بوی گل آمد و من دیده به دیوار زدم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">من هم از تیره مشتاق ترینان تو ام &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;لیکن اعراض تو در آتش غم می نهدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">علی یوسفی مداح&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">88/8/6</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">قم</font></div> text/html 2017-08-19T16:35:01+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح ثبت تجربیات دیدن جن یا موجودات فرا طبیعی http://dinblog.mihanblog.com/post/361 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKZ_zdJV_ZbuEzp6LgL4SP8hOOVpmpAPEg0O6J9Hmat6iDwG0Uhg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"><br></div><br><br>&nbsp; .&nbsp; <font size="4">بررسی مسایل متافیزیکی خصوصا موجوداتی به نام'' جن '' همزاد '' و ...&nbsp; از دو طریق مطالعه کتب نوشته شده در این زمینه و یا بررسی تجربه های افراد درگیر با این مسایل قابل پیگیری است تقاضایی که بنده از دوستانی که به هر ترتیب به این صفحه وارد شده اند این است که چنانچه تجربه ای در این زمینه داشته اند آن را به شکل دقیق در بخش نظرات برای ما بازگو کنند تا در تحقیقات به روش علمی از آنها استفاده نماییم همچنین جدا تقاضامندم که از نقل داستان های ساختگی و تخیلی یا شوخی در این زمینه پرهیز کنید و صرفا به بیان دقیق تجربه&nbsp; خود بپردازید و مارا در تحقیق در این زمینه یاری دهید و در نتایج معنوی آن سهیم باشید !<br><br>مثال ارسالی از طرف مخاطبان:<br>من در مورد همزاد چیزی نمی دونستم ولی یه بار که توی اتاقی جدا خوابیده بودم خواب دیدم که بلند شدم و رفتم توی حال اونجا دخترم داشت بازی می کرد که بغلش کردم همسرمم روی مبل نشسته بود وقتی چشمای دختر و همسرمو نگاه کردم دیدم یه حالت خاصی داشت با یک رنگ و انحنای خاص! و موهای پریشان بدون حرف! بعدش فهمیدم خواب میبینم بیدار شده بودم و اتاقی که توش خوابیده بودم رو کاملا می دیدم ولی نمی تونستم حرف بزنم یا حرکتی بکنم حالت خیلی بدی بود! تو این حال بودم که در به آرومی باز شد و همسرم اومد تو اتاق برای این که از اون حال خارج باشم خواستم با یه جور صدای خر خر و تکون دادن پام بهش بفهونم که نمیتونم حرکت کنم تا کمکم کنه اونم گفت چیه عزیزم و تقریبا کمکم کرد همین که حرکت کردم و نشستم دیدم هیچ کس تو اتاق نیست! و در اتاق هم بستس! رفتم بیرون و دیدم خانومم تو اون یکی اطاق خوابیده! و اصلا از چیزی خبر نداره ! شاید بگید خواب بوده ولی این حالت در حالتی بین خواب و بیداری بود یعنی هر چند من نمی تونستم حرکت کنم ولی کاملا هوشیار بودم و فضای اتاق رو هم کاملا می دیدم و به هیچ عنوان خواب هم نبودم! <br><br><br><br><br>در ضمن&nbsp; از ارایه نظر دوستان در این زمینه هم&nbsp; استقبال و استفاده می کنیم<br><br><br></font> text/html 2017-07-31T16:26:27+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح کهنه خونخوار تاریخ نام! http://dinblog.mihanblog.com/post/360 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic_english_logo/public/content/images/story/94-06/12/farhangnews_143949-414505-1441289861.jpg?itok=CfA_VUVP" alt=""></div> <br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">شبی می چکید از کتابی مدام<br>به روی کتب مایعی سرخ فام&nbsp;<br><br>یکایک کتب را ورق می زدم <br>که می آید این جوی خون از کدام <br><br>بدیدم که دریای خون در یکیست <br>همان کهنه خونخوار "تاریخ" نام<br><br>ورق های تاریک تاریخ را <br>ز هر سو شماری ندارد تمام<br><br>در آن دیو بیدادگر کامران <br>و هر مرد بیدارگر تلخ کام<br><br>پر از شاه مستی که می خورده خون <br>ز رگهای میرانِ قائم مقام<br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">در آن قصه هایی پر از شوکران&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ز صدرا و سینا و سقراط و جام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به "اشراقی" ار شب شکافد "شهاب"</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">بماند تنش در سیه چال شام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">نه تنها "حلب" "شیخ نوری" کُش است</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">که "تهران" هم آویزد او را به بام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">فقط آدمی گرگ آدم شود&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">جز این دیوخو هر سگی گشته رام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">هنرکرده معمارِ دیوار چین !</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">در آن خون ملات است و سر خشت خام&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">هنرهای دارای ما را ببین!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">زد او بر دهان های مردم لجام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه می پرسی از حال شاهان دور ؟</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه می آید از گرگ چوپان دام ؟!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه کردند با "توده" شاهان سرخ؟</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">همان کارگرهای پیش از قیام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه عصیان یزدان چه فرمان شاه&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه اینک که "رای" آورد فسق عام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به شهوت اگر رو کند "رای" خلق</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">جز از میل ملت براید نظام؟!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">برامروز و دیروز تاریخ ما&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چنین رفته لیکن ندارد دوام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">درین شب که انسانش آدم نماست&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به فردا؛به دوران آدم سلام!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">علی یوسفی مداح</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">کرمانشاه</font></font></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1396/5/9</font></div> text/html 2017-07-26T15:51:33+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح حاجی به فقر شدید مبتلا نمی شود! http://dinblog.mihanblog.com/post/357 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/8/2/1293997_329.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">آیا حاجی فقیر می‌شود؟<o:p></o:p></span></h3> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اسحاق بن عمار گوید: امام صادق - علیه‌السلام - فرمود: حاجی هرگز به املاق مبتلا نمی‌شود؟ <br> عرض کردم: املاق یعنی چه؟ <br> فرمود: املاق یعنی بی‌پولی و نداری و مفلس شدن، سپس (به عنوان شاهد این آیه را تلاوت) فرمود: (و لا تقتلوا أولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم) [1] «و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می‌دهیم».[2] . <br> --------------------------------------------------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] سوره‌ی أنعام آیه‌ی 151. <br> [2] تفسیر العیاشی: ج 2 ص 75، بحارالأنوار: ج 96 ص 12 ح 37</span> <div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;هر چند که با کارشکنی های آل سعود نحوه انجام مناسک حج یا قطع موقت آن می تواند مورد بحث قرار گیرد ولی با توجه به وجوب حج در آیات قرآن و ترغیب به انجام آن در روایات متعددی از این قبیل تعطیل کردن این واجب الهی یا تخریب مبانی آن به هر بهانه ای از جمله واجب تر بودن کمک به دیگران یا جلوگیری از تقویت اقتصادی وهابیت و... قطعا صحیح نمی باشد و به نظر می رسد که راه صحیح مدیریت صحیح حج و تقلیل حج های غیر واجب و غیر ضروری و به صفر رساندن هزینه ها و خرید های بی مورد و تدابیری از این قبیل است.</span></div> text/html 2017-07-23T11:21:39+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح سفارشات امام صادق به مؤمن طاق http://dinblog.mihanblog.com/post/356 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.tebyan.net/big/1395/04/249752375316425021421162501815686891691.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">سفارشات امام صادق به مؤمن طاق<o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">از سفارشات گران بها و نورانی امام صادق علیه‌السلام به مؤمن طاق این است که فرمود: ای فرزند نعمان، از کشمکش و نزاع بپرهیز که آن اعمال خیر تو را تباه می‌کند و از جدال ناپسند پرهیز کن که تو را هلاک خواهد نمود و از درگیری و خصومت زیاد پرهیز کن که تو را از خدا دور خواهد نمود. همانا مسلمانان پیشین قبل از همه چیز تمرین سکوت می‌کردند، حال آن که شما تمرین سخن گفتن می‌کنید. آنها قبل از این که قصد اطاعت و بندگی خدا را داشته باشند؛ ده سال تمرین سکوت می‌کردند. پس اگر توانایی و صبر بر آن را در خود می‌یافتند خود را برای عبادت آماده می‌دیدند و گرنه می‌گفتند: ما هنوز اهلیت پیدا نکرده ایم و کسی می‌تواند نجات پیدا کند که بتواند در مقابل زشتی‌ها سکوت نماید و بر آزار دولت باطل صبر نماید، چنین افرادی مؤمنان و برگزیدگان و دوستان حقیقی خداوند هستند. <br> سپس فرمود: به خدا سوگند! یکی از شما چون وارد قیامت شود اگر به اندازه‌ی گنجایش زمین طلا در راه خدا داده باشد؛ اما حسد مؤمنی را در دل داشته باشد آن طلاها در آتش گداخته خواهد شد [و او در آنها معذب خواهد بود]. <br> ای فرزند نعمان، کسی که از او سؤالی شود و بگوید: نمی‌دانم، در حق علم و دانش ظلم نکرده و انصاف داشته است. ای فرزند نعمان! مؤمن [ممکن است] در مجلس خود حسد بورزد، اما هنگامی که از آن مجلس خارج گردید کینه از دل او خارج می‌شود. <br> ای فرزند نعمان، اگر می‌خواهی محبت و علاقه‌ی تو نسبت به برادر دینی خود خالص بماند، با او مزاح [زیاد] و بحث و جدل، و مباهات مکن و کینه و دشمنی او را در دل مگیر و دوست خود را به اسرار خویش آگاه مکن مگر به اندازه ای که اگر دشمن تو به آن آگاه شود، زیانی به تو نرسد؛ زیرا ممکن است دوست انسان روزی دشمنش شود. <br> ای فرزند نعمان، بلاغت در سخن به تندی زبان و بیهوده گویی و شوخی‌های فراوان نیست، بلکه بلاغت در سخن به معنای فهم کلام و قصد تفهیم و اثبات حقیقت می‌باشد. [1] . <br> ----------<br> پی نوشت ها:<br> [1] بحارالأنوار ج 78 / 292.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-23T11:09:05+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح زندگی خود را بر چه چیز بنا کنیم؟ http://dinblog.mihanblog.com/post/355 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bamarefat.ir/wp-content/uploads/2016/05/20640.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">زندگی خود را بر چه چیز بنا فرمودید؟<o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">به خط شهید - رحمه الله - آمده است که به امام صادق - علیه‌السلام - عرض شد: شما امرتان را به چه چیز بنا فرمودید؟ <br> حضرت فرمود: بر چهار چیز: <br> 1- دانستم که عملم را غیر از خودم انجام نمی‌دهد، لذا خود کوشش کردم (و سستی و تنبلی نکردم). <br> 2- و دانستم که خداوند عزوجل بر (کار و حالت من) مطلع است، و لذا حیا کردم (و گناه نکردم). <br> 3- و دانستم که روزی مرا غیر از خودم نمی‌خورد، لذا مطمئن شدم (و هراسی به دل راه ندادم). <br> 4- و دانستم که عاقبت و پایان عمر من مرگ است، لذا آماده شدم. [1] . <br> -------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] بحارالأنوار ج 75 ص 228 ح 100.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-22T16:46:59+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح در پس آینه طوطى صفتم داشته‏ اند! http://dinblog.mihanblog.com/post/354 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.world-parrot.com/images/mirror_miral_parrot_ayeneh_tooti_tuti_kasko2.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp; &nbsp; &nbsp;نگارنده این سطور حسن حسن‏زاده آملى گوید: براى حرف آموختن طوطى، او را جلوى آینه به گونه‏ اى كه عكس خود را در آن ببیند قرار میدهند، و كسى در پشت آینه حرف میزند و طوطى به گمانش كه آن حرف از طوطى هم نوع اوست كه در آینه میباشد و به تدریج از او حرف می آموزد و به حرف مى‏آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">این مطلب را عارف رومى در دفتر پنجم مثنوى در ضمن این عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">تمثیل تلقین شیخ مریدان را، و پیغمبر امّت را كه ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق الفت نتوانند چنان‏كه طوطى با صورت آدمى الفت ندارد كه از او تلقین تواند گرفت، و حق تعالى شیخ را چون آینه پیش مرید دارد و از عقب آینه تلقین میکند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">نیكو به نظم درآورده است كه فرمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">طوطیى در آینه می بیند او</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عكس خود را پیش او آورده رو</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در پس آیینه آن استا نهان‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف میگوید ادیب خوش بیان‏</span></font><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">طوطیك پنداشته كان گفت پست‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">گفت آن طوطیست كاندر آینه است‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">پس ز جنس خویش آموزد سخن‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">بیخبر از مكر آن گرگ كهن‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">كز پس آیینه می آموزدش‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ورنه ناموزد جز از جنس خودش‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">گفت را آموخت زان مرد هنر</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">لیك ازمعنى و سرّش بیخبر</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از بشر بگرفت منطق یك بیك‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از بشر جز این چه داند طوطیك‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">همچنان در آینه جسم ولىّ‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">خویش را بیند مُرید مُمتلى‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عقل كل را از پس آیینه او</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: large;">كى تواند دید وقت گفتگو</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">او گمان دارد كه میگوید بشر</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">آن دگر سرّ است او زان بیخبر</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف آموزد ولىّ سر قدیم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: large;">می‏نداند طوطیست آن یا ندیم‏</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ولكن عارف بزرگوار جناب خواجه حافظ فرموده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در پس آینه طوطى صفتم داشته‏ اند</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">كه باید «آنچه استاد ازل گفت بگو» متعلق به «در پس آینه» باشد، و به قرینه «صفت» دانسته شود كه او را در پیش روى آینه داشته‏اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">و احتمال تحریف نیز خالى از قوّت نیست كه عبارت «در بر آینه» بوده است و به «در پس آینه» تحریف شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">و توهّم این‏كه مراد از آینه نظام هستى است و روى این آینه آن سویى است كه باطن و ملكوت آن است و پشت آینه این سویى است كه ظاهر و عالم ملك و نشأت طبیعت است و من در پس این آینه آنچه را استاد ازلى كه انطق كل شی‏ء گفته است مى‏گویم، دور از مفاد مثال و مراد تمثیل است زیرا كه تلقین‏ كننده طوطى در پس آینه است و طوطى در پیش آینه و باید در شیوه تمثیل صورت آن محفوظ باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">شیرین و دلنشین این‏كه دل و طوطى در اصطلاح علم عدد دو جسم یك روح‏اند، و به قول عیانى در كنوز الأسماء</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">نزد اهل خرد و اهل عیان‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف جسم و عدد اوست چه جان‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="4">هزار و یك كلمه، ج‏2، ص: 382</font></span> text/html 2017-07-21T08:08:19+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح شیطان در اصول اشعری و در فروع حنفی است! http://dinblog.mihanblog.com/post/353 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bazdeh.org/wp-content/uploads/2016/05/a-bronze-Baphomet-_3388320b-768x350.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large;">خواجه نصر الدین طوسی می فرماید روزی از من در مورد مذهب شیطان سوال شد که چه مذهبی دارد؟! گفتم آنچه که از تفسیر قرآن می دانم این است که او در اصول اشعری و در فروع حنفی است!&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">قال المحقّق الخواجة نصیر الدین الطوسى</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>سئلت یوماً عن مذهب الشیطان، قلت: الذى اطلعت علیه من تفسیر القرآن أنه أشعرى الأصول حنفى الفروع؛</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;أمّا الأول فقوله: «فَبِما أَغْوَیْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ» ( یعنی اشعری بودن شیطان در اصول به خاطر آن است گمراهی خود رابه خداوند نسبت داد)&nbsp;</span></font><span style="font-size: large;">نسبت غوایت به خدا دادن و اضافه آن به پروردگار كردن مذهب اشعریان است كه نسبت أعمال به خدا دهند.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span style="font-size: large;">&nbsp; و أما در فروع احكام قیاس كند؛ چنان كه حنفیان كنند آن گاه كه از سجده آدم‏&nbsp;</span><span style="font-size: large;">سر باز زد و امتناع ورزید گفت: «خَلَقْتَنِى مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» این مقایسه بین خاك و آتش كردن و حكم به اشرفیت آتش دادن چگونه رواست كه افضل و اشرف در برابر خاك پست شود.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp; &nbsp; از این رو فرمود: لاتقیسوا فإنّ أول من قاس ابلیس‏ (قیاس نکنید چرا که اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود) &nbsp;[سپس فرماید:] لكنه فضل على القوم لأنه استدلّ بقیاس الأولویة و هم یستدلّون بالمساوا (اما شیطان بر حنفیان در این مسئله برتری دارد چرا که او قیاس به اولویت کرد و ایشان قیاس به مساوات کنند!)</b></font></span></p><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><p class="MsoNormal" align="right" style="font-size: 11px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL">كلمه 660</span><o:p></o:p></font></p><div><span lang="AR-SA" dir="RTL"><p class="MsoNormal" align="right" style="font-size: 11px; text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL">هزار و یك كلمه، ج‏7، ص: 25</span><o:p></o:p></font></p><div><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></font></div><font size="4" style="font-family: tahoma;"></font></span></div></span></div> text/html 2017-07-21T07:40:03+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح آیا مردگان می توانند خانواده و بازماندگان خودراببینند ؟ http://dinblog.mihanblog.com/post/352 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA"><img src="http://www.clipyab.com/cache/img/8583b18a275a95494c28c6a26069ba80.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; علم و عمل به منزله دو بالَ نفس ناطقه‏ اند كه به اندازه نیروى این دو بال در عوالم بی پایان پرواز می کند، پروازى كه در نشئت شهادت داخل در عالم غیب می ‏شود، و در عالم غیب ظاهر در نشئت شهادت میگردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><br></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">پرواز برون ز حدّ احصا</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">آنى چو هزار سالت اى دوست‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">از این اشارت سرّ این گونه آیت را در یاب كه حق تعالى به پیامبر فرمود: «وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ...»؛ اى پیامبر از پیامبران پیشین بپرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">آرى صاحب نفس مكتفى با این كه در عالم شهادت است وارد در عالم غیب می شود و از پیامبران پیشین می پرسد نیازى به تقدیر مضاف نیست كه مثلًا گفته شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA">أى واسئل أُمم من أُرسلنا من قبلك و علمائهم</span><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><br></p> <div><div><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arial Black&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: &quot;Arial Black&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><b>و نیز راز این گونه روایت را فهم كن كه راوى از معصوم مى‏پرسد: آیا انسان كه از این سرا رخت بر بسته است، دوباره مى‏تواند كسان خود را در این نشئت دیدار كند؟ در پاسخ فرمود: آرى. پرسید: تا چه اندازه؟ در روایتى فرمود: على‏ قدر منزلته، و در دیگرى: على‏ قدر عمله، و در سومى: على‏ قدر فضائلهم، از این القاء سبّوحى به حقیقت و واقع رجعت هم رسیده‏اى. تدبّر شد ان شاء الله المتعالى</b></span></div><div><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><br></span></span></div><div><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">هزار و یك كلمه، ج‏7، ص: 16</span><o:p></o:p></p></span></div> </div> text/html 2017-07-17T16:07:27+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح معنی لا حول و لا قوّة إلّاباللّه http://dinblog.mihanblog.com/post/351 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Earliest_example_of_a_banner_bearing_the_lion_and_sun.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ناصرالدین شاه در سفرى كه به خراسان میرفت چون به سبزوار رسید به دیدار حكیم متألّه ملّاهادى سبزوارى در منزل آن بزرگوار تشرّف یافت، در ضمن مذاكرات از آن جناب پرسید مقصود مولوى از این بیت چیست؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ما همه شیران ولى شیر عَلَم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حمله مان از باد باشد دم به دم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در جوابش فرمود: «لا حول و لا قوّة إلّاباللّه را ترجمه میكند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>».<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">كلمه 663</span><o:p></o:p></font></p><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">هزار و یك كلمه، ج‏7، ص: 26</span><o:p></o:p></p></div> text/html 2017-07-17T15:43:44+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح اسامی پیامبران در قرآن کریم http://dinblog.mihanblog.com/post/350 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.asemooni.com/the-story-of-prophet-sulaiman1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;در قرآن كریم از بیست و پنج پیغمبر نام برده شده است كه عبارت‏ اند از</span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">محمّد صلّى اللّه علیه و اله و سلّم، آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل،</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">اسحاق، یعقوب، یوسف، ایّوب، شعیب، موسى، هارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، زكریا، یحیى، عیسى، ذو الكفل (صلوات اللّه و سلامه علیهم)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تبصره: الیاس همان ادریس است زیرا آن حضرت را ظهور و غیبت بوده است، أعنى دوبار مبعوث شده است یك بار پیش از غیبت كه ادریس نبىّ بود، قوله (تعالى): وَ اذْكُرْ فِی الْكِتابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِیًّا (سوره مریم، آیه 58)، و زمان غیبتش سیصد و شصت و پنج (365) سال بوده است، و پس از آن به اسم الیاس رسول ظهور فرموده است، قوله (سبحانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>):<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">وَ إِنَّ إِلْیاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ‏ (سوره صافات، آیه 124). و حضرت ادریس جدّ نوح نبیّ بوده است (سلام الله علیهما)</span></font></p> text/html 2017-07-17T15:24:44+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح آیا مجوس پیامبر داشتند؟ http://dinblog.mihanblog.com/post/349 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal" lang="AR-SA"><img src="http://parsiandej.ir/webhaa/ahura/2013/09/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal" lang="AR-SA"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal" lang="AR-SA">آیا مجوس پیامبر داشتند؟<o:p></o:p></span></h3> <span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق - علیه‌السلام - درباره‌ی مجوس سؤال شد: آیا پیامبر داشتند یا نه؟ <br> حضرت فرمود: آری، مگر داستان نامه‌ی رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به اهل مکه را نشنیدی که برای آنها نوشت: اسلام بیاورید و اگر نه با شما می‌جنگم، آنها برای پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - نوشتند: از ما جزیه بگیر، و ما را بگذار به عبادت بتها ادامه دهیم. <br> پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - در پاسخ آنها نوشتند: من جزیه نگرفتم مگر از اهل کتاب. <br> آنان در حالی که قصد داشتند او را تکذیب کنند برای او نوشتند: شما مدعی شدی که جزیه از غیر اهل کتاب نمی‌گیری، در حالی که از مجوس منطقه «هجر» (که یکی از قصبه‌های بحرین است) جزیه گرفتی. <br> پیامبر در جواب آنها نوشتند که: برای مجوس پیامبری بود که او را کشتند، و کتابی داشتند که آن را سوزانیدند که پیامبرشان کتابشان را برایشان آورد. [1] . <br> 2- زندیق گفت: به من خبر ده که آیا خدا برای مجوس پیامبر فرستاد؟ زیرا من نزد آنها کتابهائی محکم و استوار، و موعظه‌ها و پندهائی بلیغ، و مثالهائی مفید و شافی یافتم و دیدم آنها به ثواب و عقاب اقرار می‌کنند، و شرائع و برنامه‌هائی مذهبی دارند که به آن عمل می‌کنند. <br> امام - علیه‌السلام - فرمودند: امتی نیست که خدا برای آنها بیم‌دهنده‌ای نفرستاده باشد، و خدا برای آنها پیامبری با کتاب فرستاد، ولی آنان نبوت آن پیامبر را انکار کردند، و کتابش را رد کردند. <br> سؤال کننده گفت: آن پیامبر کیست؟ زیرا مردم می‌گویند: آن خالد بن سنان است. <br> حضرت فرمودند: خالد یک مرد عرب بیابانی بود. و پیامبر نبود، و این چیزی است که مردم می‌گویند و با حقیقت مطابقت ندارد. <br> گفت: آیا زردشت است؟ <br> گفت: زردشت برای آنان زمزمه‌ای (وردهائی) آورد، و ادعای پیامبری کرد، گروهی به او ایمان آوردند، و گروهی انکار کردند و او را از شهر خارج کردند، و حیوانات درنده او را در بیابان خوردند. [2] . <br> ---------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] بحارالأنوار: ج 14 ص 463 ح 28. <br> [2] بحارالأنوار: ج 10 ص 176 - 179.&nbsp;</span> text/html 2017-07-14T15:23:57+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح پیشگویی،جنگیری،کهانت کاهنان و... http://dinblog.mihanblog.com/post/348 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal" lang="AR-SA"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsXor3YAI2ZWwciXsnqzI1_hYkO51Ky1g_-i01Zh8QN2nV8pFq" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal" lang="AR-SA">در میان روایات به روایتی بر خوردم که در بردارنده موارد غریبی از مسائل ماوراء طبیعه بود که در ادامه با هم مرور می کنیم</span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal" lang="AR-SA"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal" lang="AR-SA">پیشگوئی از چه چیزی سرچشمه می‌گیرد؟<o:p></o:p></span></h3> <span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">هشام بن الحکم گوید: از جمله سؤالاتی که زندیق از امام صادق - علیه‌السلام - نمود این بود که گفت: پیشگوئی (کاهنان) از چه چیزی سرچشمه می‌گیرد؟ و آنها این خبرها را از کجا می‌آورند و به مردم می‌گویند؟ <br> حضرت فرمود: پیشگوئی و کهانت در زمان جاهلیت همیشه در دوران‌هائی بود که میان پیامبران فاصله می‌افتاد (و مردم از وجود پیامبران محروم بودند) در این دورانها کاهن برای مردم به منزله‌ی حاکم و قاضی که مردم مشکلاتشان را بر او عرضه می‌کردند و از او خبر می‌گرفتند، و او به آنها خبرهائی می‌داد. <br> و این مطلب ناشی بود یا از فراست و ذکاوت و تیزبینی بی حد آنها، و یا وسوسه نفس، و فطنت روح به اضافه‌ی مطالبی که به قلب و دل او می‌افتاد، زیرا مطالبی که از آن خبر می‌داد مربوط به حوادث آشکار زمینی، پس شیطان آن را می‌دانست و آن را به کاهن القا می‌نمود، و او را خبر می‌داد به آنچه در اطراف و اکناف زمین واقع می‌شد (یا می‌شود). <br> و اما اخبار آسمان پس مسأله چنین بود که شیاطین به نقاطی از آسمان صعود می‌کردند، و استراق سمع می‌کردند، و چنین نبود که آنها از آنجا طرد شوند یا با ستاره‌گان زده و رانده شوند. <br> و هنگامی که آنها بعدا از استراق سمع منع شدند تا مطلبی که مشابه وحی آسمانی باشد به زمین نرسد و امر بر مردم مشتبه نگردد، و ندانند آنچه که از ناحیه‌ی خدا از باب حجت آمده است کدام است. <br> و شیاطین اخباری که خداوند درباره‌ی بندگانش بود، به صورت جسته و گریخته از آسمان می‌شنیدند و می‌گرفتند و به دل کاهنان و پیشگویان می‌انداختند، و هرگاه کلماتی از خود با آن مخلوط می‌ساختند حق و باطل به هم مخلوط می‌شد. <br> پس هر خبری که کاهن می‌دهد مطابق با واقع است همان خبری است که شیطان شنیده و به او خبر داده است. و هر چیزی که در آن خطا باشد این همان اضافه‌هائی است که شیطان از خود زیاد کرده است. <br> و از زمانی که شیاطین از استراق سمع منع شدند، کهانت و پیشگوئی قطع شد و پایان یافت. <br> و اما امروز شیاطین تنها اخباری را به کاهنان خود القاء می‌کنند که مربوط می‌شود به گفتگوهای مردم (آنچه می‌گویند و آنچه درباره‌ی آن صحبت می‌کنند) و شیاطین چیزهائی را به کاهنان منتقل می‌کنند که مربوط می‌شود به وقائعی که در مناطق دور واقع می‌شود مثل دزدی که دستبرد می‌زند. و کسی که شخصی را می‌کشد، و غائبی که مخفی می‌شود، و آنها در این زمینه مانند مردم هستند که در اخبار خود یا دروغگو یا راستگو هستند. <br> گفتم: چگونه شیاطین به آسمان صعود نمودند در حالی که آنها از نظر خلقت و غلظت، مانند مردم بودند به طوری که برای حضرت سلیمان - علیه‌السلام - ساختمانی می‌ساختند که مردم از بناء آن عاجز بودند. <br> حضرت فرمود: آنها برای سلیمان دارای جسم غلیظ شدند همان طوری که برای او تسخیر شدند و تحت امر او قرار داده شدند در حالی که آنها مخلوقی رقیق و غذایشان نسیم بود، و دلیل بر این حقیقت صعود آنها به آسمان برای استراق سمع است و معلوم است که جسم غلیظ نمی‌تواند بالا برود مگر به وسیله‌ی نردبان یا ابزاری دیگر. [1] . <br> ---------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] الاحتجاج: 185، بحارالأنوار: ج 60 ص 77 ح 30.&nbsp;</span> text/html 2017-07-14T03:01:50+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح وقتی امام صادق علیه السلام غلام خود را باد می زد تا خنک شود! http://dinblog.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU3dRHV1Dcrb0sXog0w1XyDKXrCEt4gnIvmheSIVpvFukG8WsG" alt=""></span></div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div>&nbsp; &nbsp; شیخ کلینی در کافی به سند خود روایت کرده است: امام صادق (ع) روزی غلام خود را در پی کاری فرستاد. غلام در بازگشت تأخیر نمود، پس امام (ع) به دنبال او روان شد و وی را یافت که خوابیده است. بالای سر او نشست و او را باد می‌زد تا غلام بیدار شد. چون غلام از خواب بیدار شد امام صادق (ع) به او فرمود: ای فلان! به خدا سوگند این گونه نیست که شب و روز متعلق به تو باشد و در آن بخوابی بلکه شب از آن توست و روز از آن ما.&nbsp;</span> <div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پیش از ظهور اسلام برده داری تبدیل به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی بشر شده بود و قدمتی چندین هزارساله داشت و ریشه کن کردن آن از سویی نیازمند زمان و ایجاد بسترهای اجتماعی ، اخلاقی ، حقوقی و... خاص خود بود و از سوی دیگر زمام امورسیاسی اسلام در همان ابتدا از دست ائمه شیعه خارج شده بود &nbsp;ولغو کلی و عمومی آن چه از نظر اختیارات حکومتی ائمه و چه از نظر امکان عملی اجرای آن انجام پذیر نبود با این حال در همان دوران نیز ائمه با وضع قوانینی حقوقی و اخلاقی صحنه هایی باور نکردنی از برخورد انسانی با این بردگان را به نمایش گذاشتند .</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; در حقیقت اسلام از همان ابتدا با برده داری مخالف بود ولی همان گونه که گفته شد لغو آن به صورت ناگهانی با توجه به اینکه نظامات اجتماعی بر اساس آن تبیین شده بود ممکن نبود بلکه نیازمند بستر سازی و زمان بود به عنوان مثال با مرور آیات قرآن در می یابیم که قرآن از همان ابتدا حرام بودن شراب را اعلام نکرد و مسلمان ها &nbsp;از شرابخواری منع نشدند ولی به مرور و پس از طی مراحل و ایجاد زمینه های مورد نیاز شراب تحریم شد و مشخص شد که تا چه حد مورد نفرت اسلام است . مثال امروزی تر آن بانکداری معاصر است که در عمل مبنای کار آن همان سیستم رباست ولی اگر حکم حکومتی صادر شود و همه بانک ها و سیستم بانکداری را ملغا اعلام کند چه بر سر مردم و سیستم زندگی آنها خواهد آمد؟ تکلیف اقساط باقی مانده، دیون، وثیقه ها ، طرح های عمرانی و هزاران امر حیاتی جامعه که با سیستم بانکی در آمیخته چه خواهد شد؟ پس چاره ای نیست که با وضع قوانینی هر چند کم بازده و در مواردی شبهه ناک! به نام بانکداری اسلامی موقتا با این سیستم که بنای آن ربوی است کنار آمد و البته در داراز مدت سیستم مالی بدون ربا جایگزین شود.در حقیقیت در زمان ائمه نیز همه شئونات اقتصادی و اجتماعی و تولید و اشتغال جامعه از پیش بر مبنای برده داری پایه ریرزی شده بود و با توجه به این نکته ایشان به طرق مختلف تلاش نمودند تا از نظر اخلاقی زمینه را برای لغو این شرایط غیر انسانی در بلند مدت و رسیدن بردگان به کرامت انسانی در کوتاه مدت فراهم سازند که در عمل نیز موفق بودند و برده داری بعد از این که در کشورهای اسلامی به پایان رسید صدها سال در اروپا رواج داشت و در هنگام رواج در جهان اسلام نیز برخورد و رفتار مسلمین با بردگان هیچ شباهتی با رفتار غربیان نداشت تا جایی که شاید بتوان گفت برده داری در اسلام و غرب تنها در لفظ مساوی هستند و حقیقتا ماهیتی کاملا متفاوت و مجزا دارند.</span></div> text/html 2017-07-14T02:19:33+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح کنیزی که موجب مرگ فرزند امام صادق علیه السلام شد! http://dinblog.mihanblog.com/post/346 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/2/12/1601059_131.jpg" alt=""><div><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 24px;"><br></span></font><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;پیش از ظهور اسلام برده داری تبدیل به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی بشر شده بود و قدمتی چندین هزارساله داشت و ریشه کن کردن آن از سویی نیازمند زمان و ایجاد بسترهای اجتماعی ، اخلاقی ، حقوقی و... خاص خود بود و از سوی دیگر زمام امورسیاسی اسلام در همان ابتدا از دست ائمه شیعه خارج شده بود &nbsp;ولغو کلی و عمومی آن چه از نظر اختیارات حکومتی ائمه و چه از نظر امکان عملی اجرای آن انجام پذیر نبود با این حال در همان دوران نیز ائمه با وضع قوانینی حقوقی و اخلاقی صحنه هایی باور نکردنی از برخورد انسانی با این بردگان را به نمایش گذاشتند . در یکی از این روایات رفتار شگفت انگیز امام صادق (ع) با کنیزی که موجب مرگ فرزند خردسالش شده بود را با هم مرور می کنیم.</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; ابن‌شهرآشوب در کتاب مناقب از کتاب روضه نقل کرده است: روزی سفیان ثوری به نزد امام صادق (ع) رفت. دید که سیمای امام متغیر است. علت آن را جویا شد. امام (ع) فرمود: من ممنوع کرده بودم که کسی بر بام خانه رود. اما مشاهده کردم یکی از کنیزانم که پرستاری یکی از کودکانم را بر عهده داشت از نردبان بالا می‌رفت و کودک نیز همراه او بود. چون کنیز مرا دید، لرزید و در پایین آمدن شتاب جست و کودک از دستش افتاد و در دم جان سپرد. اما چهره‌ی من به خاطر مرگ کودک نیست که چنین تغیر کرده، بلکه به خاطر ترس و لرزی است که از مشاهده‌ی من به آن کنیز راه یافته است. امام صادق (ع) پس از این ماجرا به آن کنیز، دوبار فرمود: تو به خاطر خدا آزادی و در این ماجرا بی‌گناهی!</span></div></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">شگفت آور است که امام با آن همه محبتی که نسبت به فرزندانشان داشتند نه از مرگ فرزند بلکه از اندک ترسی که از ناحیه ایشان به کنیز رسیده ناراحت هستند که در آن هم تعمدی نداشته اند!</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; در حقیقت اسلام از همان ابتدا با برده داری مخالف بود ولی همان گونه که گفته شد لغو آن به صورت ناگهانی با توجه به اینکه نظامات اجتماعی بر اساس آن تبیین شده بود ممکن نبود بلکه نیازمند بستر سازی و زمان بود به عنوان مثال با مرور آیات قرآن در می یابیم که قرآن از همان ابتدا حرام بودن شراب را اعلام نکرد و مسلمان ها &nbsp;از شرابخواری منع نشدند ولی به مرور و پس از طی مراحل و ایجاد زمینه های مورد نیاز شراب تحریم شد و مشخص شد که تا چه حد مورد نفرت اسلام است . مثال امروزی تر آن بانکداری معاصر است که در عمل مبنای کار آن همان سیستم رباست ولی اگر حکم حکومتی صادر شود و همه بانک ها و سیستم بانکداری را ملغا اعلام کند چه بر سر مردم و سیستم زندگی آنها خواهد آمد؟ تکلیف اقساط باقی مانده، دیون، وثیقه ها ، طرح های عمرانی و هزاران امر حیاتی جامعه که با سیستم بانکی در آمیخته چه خواهد شد؟ پس چاره ای نیست که با وضع قوانینی هر چند کم بازده و در مواردی شبهه ناک! به نام بانکداری اسلامی موقتا با این سیستم که بنای آن ربوی است کنار آمد و البته در داراز مدت سیستم مالی بدون ربا جایگزین شود.در حقیقیت در زمان ائمه نیز همه شئونات اقتصادی و اجتماعی و تولید و اشتغال جامعه از پیش بر مبنای برده داری پایه ریرزی شده بود و با توجه به این نکته ایشان به طرق مختلف تلاش نمودند تا از نظر اخلاقی زمینه را برای لغو این شرایط غیر انسانی در بلند مدت و رسیدن بردگان به کرامت انسانی در کوتاه مدت فراهم سازند که در عمل نیز موفق بودند و برده داری بعد از این که در کشورهای اسلامی به پایان رسید صدها سال در اروپا رواج داشت و در هنگام رواج در جهان اسلام نیز برخورد و رفتار مسلمین با بردگان هیچ شباهتی با رفتار غربیان نداشت تا جایی که شاید بتوان گفت برده داری در اسلام و غرب تنها در لفظ مساوی هستند و حقیقتا ماهیتی کاملا متفاوت و مجزا دارند.</span></div>