تبلیغات
عقل سرخ - خرافات در دین زرتشت
عقل سرخ
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند ............................... وان که این کار ندانست در انکار بماند

خرافات در دین زرتشت

شنبه 3 دی 1390

نویسنده: علی یوسفی مداح | طبقه بندی:فرق و مذاهب، 

هرگاه آدمی خود را از شر منطق و استدلال و گفتار مستند راحت کرد آنگاه می تواند با فراغ بال  در عرصه سخن جولان دهد وبی توجه به حقیقت، سوار بر اسب خیال به هر وادی که وارد می شود بی ترمز ترکتازی کند!!! این حکایت گروهی است که با نادان فرض کردن مخاطبان خود دینی تحریف شده و منسوخ را بدست گرفته و به آشفته بازار اینترنت آورده اند تا شاید برای کهنه متاعی که هزاروچهارصد سال پیش خود این مردم  به دور افکنده اند دوباره مشتری بیابند!! از این رو و به خاطر نیاز ما یک سری مطالب وبلاگ را به بیانات گهر بار این گروه ونقد!! این افاضات اختصاص دادیم.
یکی از این وبلاگداران می نویسد:
خرافه گرایی و خرافه دوستی در ایین زرتشتی مترود و نکوهیده است وخشور ایران بر علیه بنیان جهل و خرافات قیام کرد. او با چیزهایی که زندگی پاک وشاد انسان را به انحراف خرافات و جهل پرستی میکشد به مبارزه پرداخت و....

خرافات در دین زرتشتاو دوست دارد که آیین زرتشت این گونه باشد( یعنی عاری از خرافات) و چون دوست دارد می نویسد که آیین زرتشت این گونه است ! به همین سادگی به همین خوشمزگی!! شاید هم حق داشته باشد که زحمت هیچ تحقیق و ارائه سندی را هم به خود ندهد مگر دیگرانی که از دیرباز در این زمینه ها در اینترنت نوشته اند سندی ارائه داده اند که او دومی باشد؟!!

ولی ما که نه زرتشتی هستیم و نه چون این اندیشمندان نوراندیش و روشن فکر محققیم چند نمونه مختصر چون مشت از خروار می آوریم تا ایشان بگویند منظورشان از خرافه دقیقا چیست که در دین زرتشت نیست ؟!


رسم اوشیدر

بنا بر روایات مذهبی زرتشتیان؛ عالم از بدو خلقت تا پایان به دوازده هزاره تقسیم می شود که دهمین هزاره؛ هزاره اوشیدر و سپس هزاره اوشیدر ماه و در آخر هزاره سوشیانس که از این آخری جهان راستی و جاودانه بر پا خواهد شد. اینان نطفه ها یا نبیره های زرتشت اند . که از کنار آبهای هامون از مادر پانزده ساله؛ هر یک به فاصله هزار سال از همدیگر ظهور خواهند کرد و جهان را از کژی وبدی و نادرستی وزشتی ودروغ پاک خواهند نمود. بدین سان گویا سیستانیان هنوز هم باور دارند که ممکن است نطفه زرتشت از آب هامون در بطن دختر زیبای باکره نفوذ کند و سرانجام افتخار مادر شدن یکی از موعودها را پیدا نماید.

زرتشتیان معتقدند در دریاچه کیانسه ( هامون) سه تخم از زرتشت به یادگار مانده ۹۹،۹۹۹ فره وشی یا فرشته نگهبان از تخم ها حراست می کنند؛ هر هزار سال دختر باکره ای از مردم سیستان که در این آب شنا کنند از این تخم بارور و مولود سوسیانس و یا نجات دهنده هست. اولی را کیخسرو رادانسته و دومی یا سومین گویا هنوز نیامده است. بی دلیل نیست که پیروان زرتشت؛ سیستان ودریاچه هامون را مقدس و سرزمین موعود می دانند و باور دارند که روزی نجات دهنده ی آنها از آبهای مقدس هامون بیرون می آید.


واقعا لازم است که در خرافه بودن یا نبودن این باور چیزی بنویسم؟!( فکر نکنم!)

جنگ اهورامزدا و اهریمن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آنها می گویند ما موحدیم و احتمالا انحراف در دینشان را هم قبول ندارند (چون تبلیغش می کنند) با این حال می گویند:

از انروز که اهریمن بد نهاد به جنگ با هرمزد آغاز کرد ، شش هزار سال گذشته بود و درین مدت، اهرمن دوبار با (آفات و دیوان و تاریکی و بیماری و درد و نیاز و خشم و دروغ) به جهان هورمزد کمین زده و آب و خاک و گیاه و حیوان و مردم را آزار کرده بود. در سه هزار سال سوم، هورمزد برای رهایی ازین آفت ها ، زرتشت را به این گیتی فرستاد و دین و آیینهای خود را به او سپرد تا مردمان را به سوی نیکی راهبری کند و جهان را به راستی و پاکی و آبادانی از شر و بدیِ اهریمن آزاد گرداند تا پیروزی هورمزد به انجام برسد.
اگر هورمزد خداست پس این اهریمن گردن کلفت دیگر کیست که هورمزد به تنهایی از پسش بر نمی آید و برای پیروزی بر او دست به دامان زرتشت شده ؟! یا هورمزد واقعا خدا نیست یا اهریمن هم یک کمی خداست دیگر!! این ها کجایش با توحید و یکتایی و قدرت مطلق و همه توانی خداوند یکتا مطابقت دارد اصلا چگونه با نظم حاکم بر جهان همخوانی دارد و چنین نظم و عظمتی با وجود دو خدا و جدال و کشمکش شش هزار ساله آنها چگونه محقق شده؟؟؟!!!

تولد زرتشت

قطعا مهمترین بخش از آموزه های یک دین معرفی معبود و سپس پیامبر و فرستاده او است ، چهره خدا در این دین خرافه زده مشوش و مغشوش است همان گونه که گذشت حال ببینیم چهره پیامبرشان را چگونه ترسیم می کنند؛
یکی دیگر از این محققان روشنفکر و ژرف اندیش می نویسد:

بنابر گفتارهای زرتشتی ، برای زادن زرتشت سه چیز از جهان بالا بهم پیوست: نخست، فره ی زرتشت که فروغ و شکوه ایزدی بود، دوم روان بود و سوم، تن. اینک بهترست به تشریح هریک ازین سه عنصر و چگونگی همگون شدن انها برای زایش اشو زرتشت پرداخته شود تا خواننده ای که بتازگی به کاوش در دین زرتشت علاقمند شده است بداند که خوشحالی و شگفتی زرتشتیان از زایش اشو زرتشت از چه روست.

فره ی زرتشت

فره ی زرتشت را اهورا مزدا از «روشنایی بیکران» که در «سپهر ششم» بود بنا کرد و از آنجا به خورشید و از آنجا به ماه و از انجا به سپهر ستارگان که در زیر سپهر ماه بود، فرود آورد. از «سپهر ستارگان» ، فره ی زرتشت به آتشگاه خاندان «فِراهیم روان زُیش» فرود آمد. از آن پس ، آتشگاه فراهیم بدون نیازمندی به چوب و هیمه ، پیوسته و با فروغ بسیار می سوخت. فراهیم نیای زرتشت شد و فره ی زرتشت از اتشگاه خانه در وجود زن فراهیم که فرزندی را آبستن بود داخل شد. پس از چندی زن فراهیم دختری بدنیا اورد که نامش را «دغدوا» یا «دغدو» گذاردند. دغدوا همچون دیگر کودکان رشد میکرد و چون فره ی ایزدی را در وجود خود داشت چون چراغ میدرخشید و نور می پراکند.
بنابراین تولد زرتشت تولدی فرا انسانی با دخالت عواملی ناشناخته و همراه با حوادثی غیر طبیعی است که البته هیچ یک هم تناسبی با خرافه ندارد!!

از دیگر سو، اهریمنان که از زادن زرتشت بیم داشتند ، وسیله انگیختند تا فراهیم و دیگر مردمان گمان کنند که دغدوا ازینرو انچنان میدرخشد که با جادوگران راه دارد. پس فراهیم فریب خورد و دغدوا را از خانه و قبیله ی خویش راند. دغدوا در مسیر آوارگی خود به قبیله ی «سپیتمان» رسید و در خانه ی سرور قبیله فرود آمد. پس از چندی دغدو با «پوروشَسپ»، فرزند رئیس قبیله ازدواج کرد. بدین گونه بود که فره ی زرتشت از خاندان فراهیم به خاندان سپیتمان و پوروشسپ، پدر زرتشت رسید.

روان زرتشت

روان زرتشت را هورمزد بگونه ی «ایزدان بهشتی» آفرید. پیش از آنکه زرتشت به جهان زیرین بیاید، روان وی در جهان بالا میزیست. چون زمان زادن زردشت رسید «بهمن» و «اردیبهشت» از ایزدان مینوی و یاوران هورمزد، ساقه ی بلند و زیبایی از گیاه «هَوم» را از سپهر ششم که جایگاه روشنایی بیکران است، برگرفتند و بزمین فرود آمدند و آنرا بر سر درختی که دو مرغ برآن آشیانه داشتند فرود آوردند.

«مار»ی به آشیانه راه یافت و چوجه ی مرغان را فرو برد. آنگاه ساقه ی هوم، مار را کشت و مرغکان را رهایی بخشید. آنگاه روزی پوروشسپ که تازه دغدوا را بزنی گرفته بود درپی گله به چراگاه رفت . در راه ، بهمن و اردیبهشت بر او آشکار شدند و او را بسوی درختی که ساقه ی هوم برآن بود رهبری کردند. پوروشسپ بیاری این دو مهین-فرشته، ساقه ی مقدس را بدست آورد و آنرا بخانه برد و بزن خویش سپرد تا آنرا نگاه دارد.
اینها هیچ یک نسبتی با خرافه ندارند ولی مثلا هبوط حضرت آدم (ع) که در قرآن آمده خرافه است نمی دانم چرا لابد برای این، این طور شده که پیامبر اسلام عرب بوده ولی زرتشت ایرانی است خب اگر ما عرب بودیم حتما بر عکس می شد کاملا منطقی است دیگر!تن زرتشت

گوهرِ تن اشو زرتشت از «آب و گیاه» بدست «خورداد» و «امرداد» ، دو ایزد دیگر از یاوران هورمزد ساخته شد. خورداد، «ایزد آبها» ست و امرداد ، «ایزد گیاهان». پس خورداد و مرداد در آسمان، ابر انگیختند و باران فروانی بر زمین بارید. چارپایان و مردمان شاد شدند و گیاهان، تازه و خرم گردیدند. مایه ی تن زرتشت، که خورداد و امرداد در باران نشانده بودندش، با قطرات باران بزمین رسید و در دل گیاه جای گرفت.

آنگاه پوروشسپ براهنمایی خورداد و امرداد، شش گاو پرمایه برداشت و به چراگاه برد. گاوان از گیاهانی که مایه ی تن زرتشت در آنها بود خوردند. بزودی پستانهای گاوان پرشیر شد و مایه ی تن زرتشت به شیر انها آمیخت. پوروشسپ گاوان را بخانه برد و به دغدو سپردشان تا انها را بدوشد. آنگاه زن و شوی اش ، ساقه ی گیاه مقدس هوم را که بیاری بهمن و اردیبهشت بدست آورده بودند ، نرم کردند و در شیر آمیختند و از آن خوردند.

بدین گونه؛ روان زرتشت و مایه ی تن وی در وجود دغدوا با فره ی زرتشت گرد آمد و پس از چندی زرتشت برای راهبری دین و آیین هورمزد در ششم فروردینگان از مادرش دغدوا در کنار دریای چی چست ارومیه زاده شد.

گل بود به سبزه نیز آراسته شد! حضرت اهریمن کم بودند سر و کله حضرات خورداد و امرداد و بقیه برو بچ خدایان هم پیدا شد!!! واقعا توحید را به اوج رساندید  تشکر !
 
در پایان عرض کنم بنده معتقدم به احتمال قوی زرتشت پیامبری الهی بوده که در این صورت هرگونه اهانت به او وآیین تحریف نشده اش از دیدگاه همان اسلامی که من به آن معتقدم مجازات شدید اخروی را در پی دارد و خدا شاهد است که در پی چنین چیزی نیستم حتی منکر این مطلب هم نیستم که ممکن است برخی مطالبی که امروز به شکل خرافه در آمده و من هم نقدشان کردم ریشه در حقایقی داشته باشد که با تحریف بدین شکل در آمده است اما مسئله رد یک ادعا است و آن این که دین زرتشت عاری از خرافات است که این گونه نیست و این ها تنها چند مورد بود و موارد خرافه وارد شده در این دین بسیار بیش از این هاست.


علی یوسفی مداح

نظرات() 
How do you get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 12:01 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually
enjoyed account your blog posts. Any way I'll be
subscribing to your augment and even I achievement
you access consistently quickly.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 03:12 ق.ظ
I do not even know the way I stopped up here, however I thought this
put up was great. I do not know who you are however certainly you're going
to a famous blogger when you are not already. Cheers!
پری
پنجشنبه 1 مهر 1395 09:48 ب.ظ
بله اینم نظر شماست و برای من قابل احترامه.هر چند نظر من چیز دیگه ای هست.
اما مطالب شما صرفا توهینه آقای یوسفی.
این که شما سعی دارید از ادیان دیگه ایراد بگیرین ایجاد تفرقه میکنه حالا چه از اسلامک چه از زرتشت
اگه کسی با خراب کردن دین شما قصد در ایجاد تفرقه داره آیا شما هم باید به این آتش دامن بزنید.؟
پری
جمعه 26 شهریور 1395 12:27 ب.ظ
مثل اینکه شما منظور منو متوجه نشدید؟
دین ما تحریف نشده آقای یوسفس.کتاب وندیداد جز کتاب آسمانی ما نیست و اونو موبدان نوشتند و در کتاب اصلی ما یعنی گاتها تغییری ایجاد نشده.
در ضمن اگه یه عده میخوان دین شما رو خراب کنن به این معنی که شما هم باید دین اونا رو خراب کنید.
به جای این که برای دین خودتون تبلیغ کنین و اتهاماتش رو رفع کنید؟
پاسخ علی یوسفی مداح : اولا این نظر شماست که گاتها جزئ دین شمانیست نظر شمایی که در این قرن و در این دوران زندگی می کنید که خودش جای خوشحالی است ولی نظر نیاکان و معتقدان به این آیین در طول تاریخ چیز دیگری بوده....
گاتها هرچند به شدت وندیداد در بردارنده چنین مطالبی نیستند ولی متن محدود و بعضا مبهم آن با چیزی که بشر تحت عنوان دین به آن نیاز دارد فاصله نجومی دارد
لازم است که به این نکته هم اشاره کنم که مسلمانی که صرفا اسمش مسلمان است و هیچ التزام و حتی آگاهی نسبت به دینش ندارد هیچ فضیلت عمده ای نسبت به دیگران ندارد ولی برای کسی که اهل ایمان تحقیقی و عمل حقیقی هستند قطعا کاملترین دین دین اسلام است
اسلام به سایر ادیان و انبیا آنها احترام می گذارد ولی با آمدن دین نهایی ادیان گذشته منسوخ شده اند
موفق باشید
پری
جمعه 27 فروردین 1395 11:51 ق.ظ
بله تا جاییی حق باشماست عده ای برای خراب کردم دین اسلام از زرتشت و ایران استفاده ی ابزاری میکنند اما در مورد تحریف اوستا با شما موافق نیستم تمام اصول دین زرتشت رو به وضوح در دین مبین اسلام هم مشاهده میکنیم امامتونی که شما اینجا نوشتین بر میگرده به کتب دوره ی ساسانی که در اون دوره عده ی دکاندار دینی قصد تحریف اوستا رو داشتند اما چون این کار آسانی نبود یک سری کتاب نوشتند که هیچ که دین زرتشت هیچ ارنباطی با آن ها نداره متاسفانه بخشی از وندیداد طوست دکانداران دینی نوشته شده و اصلا جز اوستا نیست.که البته خوشبختانه مردم زرتشتی از این موضوع آگاه هستند و میدانند اوستای واقعی شامل آن بخش نمیشود.و همواره به راستی و درستی اعتقاد دارند.پس دین زرتشت واقعی هنوز دست نخورده است.
پاسخ علی یوسفی مداح : بنده هم با اینکه بخش های ضد عقل ادیان آموزه انبیا نبوده و حاصل تحریف است کاملا با شما موافقم از اول هم حرف ما همین بود
پری
سه شنبه 17 فروردین 1395 09:26 ب.ظ
اگه می خواهی به دروغ پردازی های عده ای اشاره کنیم خیلی ها هم برای اسلام از این دروغ پردازی ها می کنند اگه هدفون محکوم کردن اونات از شما ممنونم اما اگه میخوانی بکین زرتشت دین بدیه بحث فرق می کنه من الان کاملا از جواب قبلی که برام فرستادین منظورتونو نفهمیدم اولی یا دومی؟
پاسخ علی یوسفی مداح : خواهر خوبم پری خانم
دین کهنی در ایران وجود داره که پیروان کهنی هم داره که خودشون رو پیرو پیامبری الهی در گذشته بسیار دور این سرزمین می دونن اصل این دین و ریشه الهی اون تقریلا در اسلام هم تایید شده ولی بر نسخ و تحریف اون هم تاکید شده پیامبر این دین در شمار سایر انبیا پاک بزرگوار معصوم و عالی مقام است' پیروانش هم محترم و شریف هستند هرچند که وظیفه آنها هم پذیرش دین کامل است' این اعتقاد من در مورد زرتشتیان حقیقی
اما برخی در حکومت گذشته به قصد مقابله با اسلام و بقای حکومت خود و در زمان فعلی به قصد مقابله با اسلام و نابودی حکومت فعلی از این دین قصد استفاده ابزاری دارند در واقع اگر حملات و دروغ پراکنی های این گروه نبود شما هم شاید این نوشته های تدافعی را از من نمی خواندید
با این حال بسیاری از نقدهای انجام شده از متن خود اوستا و سایر متون زرتشتی انتخاب شده که بیان گر دستکاری برخی شیطان صفتان در تاریخ طولانی در متون صلی این دین است در واقع موارد خلاف عقل و اخلاقی که در این دین یا سایر ادیان دیده می شود ربطی به پیامبر دین ندارد بلکه قطعا تحریفاتی است که بعدا ایجاد شده و متاسفان گاهی اوقات یک دین را به طور کلی ناکارآمد و مخدوش می سازد
موفق باشید
پری
پنجشنبه 22 بهمن 1394 05:47 ب.ظ
ببین عزیزم هرکی یه اعتقادی داره من درک می کنمکه تو هم مثل همه ی آدما فکر می کنی اعتقاد خودت درست تره و می خوای کسایی رو که مثل خودت نیستن هدایت کنی انا شاید یکی هم مثل تو نباشه و فکر کنه این تویی که داری اشتباه می کنی پس بیا سر آیین و باور با هم جدل نکنیم و شما هم به باور خودت ادامه بده ما هم به باور خودمون تو الان می گی قصد جنگ و دعوا نداری اما می شه بپرسم چرا شما داری از مشکلات(البته چیزایی که سندیت نداشتنش رو ذکر کرد م)دین ما حرف می زنی؟
تو اصلا چی کاره ی مایی؟
پس تو هم به کار خودت برس من می دونم شما نیت بدی نداری اما ما هم این مسائلی رو که ذکر کردی تو دینمون نداریم پس وسلام.دوست عزیز
پاسخ علی یوسفی مداح : سلام بنده قصد جسارت به شما ودینتان را ندارم اما جریانهای رسمی و دروغ پردازی وجود دارد که قصد سواستفاده ابزاری از دین شما را دارند
ما مجبوریم که آگاه سازی کنیم
پری
پنجشنبه 15 بهمن 1394 12:28 ب.ظ
نه خبر اىنا از اوستا نىست بلکه از کتابهاىى گرفته شده که دکانداران رىنى زمان ساسانى نوشتند اما به هر حال تو خودت رو به خواب زدى
پاسخ علی یوسفی مداح : شاید من شاید هم شما!
پری
شنبه 19 دی 1394 04:11 ب.ظ
جانم متونی که شما ازش استفاده کردی بی اعتباره تنها منبع دین بهی اوستاست
پاسخ علی یوسفی مداح : اینها هم بخشی از اوستاست لطفا اوستای کامل را مطالعه کنید
بشیر
سه شنبه 26 آبان 1394 05:17 ق.ظ
باسلام دوستان عزیر اینکه زرتشت یک آیین الهی است شکی نیست و در متون اسلامی هم قابل اثبات است اما حرف اینجاست که دنیا پرستان بول هوس همانند ساییر ادیان دست به تحریف این دین زدند اما نکته ای قابل تامل است گرچه تورات انجیل اوستا زبور و سایر کتب یا صحف آسمانی از طرف الله است اما خداوند فقط در مورد قران می فرماید ما این قرآن را فرستادیم و خود از آن حفاظت میکنیم اسلام کامل کننده تمام ادیان بود متاسفانه الان تو تبلیغات زرتشتیان بیشترین استنادشون به رفتار امروز دیروز مسلمانان است که واقعا سندی بی اساس است واقعا اگه کسی دنبال حق باشه باید به ریشه و اساس اسلام نگاه کنه بعد ببینه کدوم مذهب بیشترین شباهت را به پیامبر اسلام داره واقعا من وقتی در مورد زرتشت مطالعه میکنم بیشتر کتاباشون را مثل یک رمان میبینم که هیچ پایه و اساسی نداره همانند مذهب تسنن همه خرافات است
بشیر
سه شنبه 26 آبان 1394 05:16 ق.ظ
باسلام از اونایی که واقعا بدون تعصب میخوان حقیقت را پیدا کنند خواهش میکنم توجه کنن بدون استسنا جز کمونیست ها ولاییکها همه باز خواست و معاد آخرت را در هر ادیانی قبول دارند پس می ارزه به اینکه روزی چند ساعت وقت بذاریم واسه تحقیق و مطالعه عزیزان بخدا وقتی بریم دیگه راه برگشتی نیست پس بیایید از همین امروز تحقیق را شروع کنیم اما نظرات شما عزیزان جالب بود اما باید نکته ای هم این حقیر اضافه کند آیین زرتشت اگرچه یک آیین الهیست اما تحریفات عظیمی در کتب ایشان به چشم میخورد اما وقتی به گادهای زرتشت مراجعه کنیم حرف از خدای واحد است به وضوح معلوم میشود که در گدر زمان تحریف شده خداوند تمام کتب و صحفی که نازل فرموده فقط قرآن را استسناکرده و فرموده انا نزلنا هذالذکر ونحن لحافظون ما این قران را فرو فرستادیم و خود از ان محافظت میکنیم پس باید حقیقت را از سرچشمه پاکی جست نه هر کود و گذری
پری
جمعه 1 آبان 1394 06:29 ب.ظ
اولا ما زرتشتیا اعتقاد داریم اهریمن خودش هم افریده ى اهورا مزداست
دوما شما حرف پیامبر خودتو قبول داری؟ محمد گفته زرتشت از ادیان الهیه
سوما شما اول برو به فکر دین خودت باش که هزار جور فرقه توشه ملت همه مونده حرف شیعه رو قبول کنن یا سنی
پاسخ علی یوسفی مداح : خوبه که شما همچین اعتقادی دارید ولی ما بر اساس متون حرف زدیم
دوشنبه 4 اسفند 1393 10:57 ب.ظ
آقا امیر احدزاده .عزیزم چیزیرو که باعقلت نمیتونی اثبات کنی.و بعد هم میبینی که اشتباه از آب درمیاد حق باورشرو نداری وگرنه عقل نداری و نادانی و انسان نیستی.بحث و منطق هست.و این مطلب کاملا صحیحه.من خودم عرفانیم‌اما انسانه و عقل‌و‌منطقش.
یه ایرانی مسلمان شیعه
شنبه 27 دی 1393 09:30 ق.ظ
سلام
دوست عزیز من کاملا درست فرمودید!!!
اشو زردشت یک پیامبر اللهی هست اما کتابش مثل بقیه پیامبران تحریف شده!!!
پس دین حق ما اسلام هست و مذهب حق تشیع!
پاسخ علی یوسفی مداح : سلام ممنون
دوشنبه 12 آبان 1393 12:28 ب.ظ
افرین افرین.بابابرین یكم تحقیق كنید ازچندتاعلمای مجرب بپرسین بعد دهنتونوبازكنیدوهرحرفی رو بزنید.خجالت اوره اصلافكردرموردتحریف دراسلام و...خودش گناه وكفره
amir ahadzadeh
پنجشنبه 21 دی 1391 11:23 ب.ظ
درودی دیگر.
این هایی که شما نوشتید شاید به نظر یه کافر خرافه باشه[به دلیل اینکه دلیلی نداره که بشه با عقل اون رو فهمید]و البته تمام چیزهایی که در دین های دیگر وجود داره.
مثلا روایت داریم روزی پیامبر در گوشه ای نشسته بود که جبرئیل به سوی او فرو آمد.در این هنگام حضرت علی ع نزد پیامبر آمد و پس از رفع حاجت رفت.جبرئیل از پیامبر پرسید او که بود.پیامبر گفت:علی.
جبرئیل گفت من او را بسیار مدت ها پیش از حلقت جهان در عرش دیده بودم و...[یه چیزایی تو این مایه ها ولی با حفظ حافظانه ی مطلب اصلی]
یا همون ماجرای حضرت آدم.
این ها خرافه نیست.حقیقت هاییه که ذهن ما توانایی پردازش و پذیرش اونا رو نداره مگر اونایی که مال خودمونه.

دین زردشتی هم اگه یه دین الهی باشه که هست نباید هیچ خرافاتی داشته باشه.همانند اسلام.
بله درسته این نوشته ها از نظر کسی که فقط استنادات علمی رو قبول داره خرافات هست ولی برای یک فرد عرفانی و متدین که حرف خدایش رو بدون آوردن مدرک قبول داره خرافات نیست.

در مورد عناصر چهارگانه مقدس هم باید بگم که همه ی اونا در تمامی دین ها مقدس هستند حتی اسلام.مثلا ما همه چیز را از آب آفریدیم.یا خلقت انسان از خاک.
یا آب مقدس در مسیحیت و بودا و آتش در یهودیت و زردشتیت.

یه توضیح کوچولویی بدم:
مواد اولیه برای ساخته شدن مولکول های اولیه و مولکول های آلی اولیه در آب و خاک بوده.سپس این مواد بعد از تغییرات فراوان به سطح دریا راه پیدا میکنن و توسط انرژی رعد و برق که همان آتش است به مواد آلی تبدیل میشن.این مواد بعد از مدت های طولانی که فرایند های بسیار پیچیده ای هست سلول های اولیه رو بوجود میارن این سلول پیش و پس از تکامل در اقیانوس ها و خشکی ها زندگی میکنن و از هوا برای تنفس سلولی و زنده ماندن و تکامل استفاده می کنند و...
حتی موضوعات و مباحث دینی را هم میتوان از طریق علم اثبات کرد ولی ما توانایی اثبات بسیاری از چیزهای دیگر را نداریم.
آیا اینطور نیست؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :